Papierová paleta SP

My v spoločnosti SPED-PACK Kft. nie len naprojektujeme mnoho paliet a deň čo deň ich vyrábame, ale denne ich použijeme aj niekoľko sto kusov na prípravu jedinenčnych výrobkov.

Časť prepravy a skladovania prebieha pomocou práve tých paliet. Rovnako aj u našich zákazníkov.
V poslednom období naša spoločnosť dostáva čoraz viac zákazníckych požiadaviek, aby sme vytvorili takú paletu, ktorej zaťažiteľnosť sa vyrovnáva s jednocestnou drevenou paletou, popritom je ľahšia a aj lacnejšia. Dôležité hľadisko je aj to, aby neobsahoval žiadne klince, ani také lepidlo, ktoré by znemožnilo recykláciu nepotrebných obalov.

Hlavným portfóliom našej spoločnosti je výroba z vlnitej lepenky, tak prišiel nápad výroby palety z vlnitej lepenky, ktorej hmotnosť by bola značne nižšia ako drevenej. Klasické drevené palety aj keď sa vyznačujú vysokou zaťažiteľnosťou, v prípade lámania sa, väčšie či menšie triesky a vyčnievajúce klince predstavujú riziko úrazu. Tento problém sa vyskytuje najmä v tých závodoch a užívateľoch, kde sa ľahké jednocestné palety prekladajú ručne.

Okrem horeuvedených aspektov, ani dizajn nie je zanedbateľným hľadiskom, ako aj odlupujúce triesky počas manipulácie s jednocestnými paletami a vznik nečistôt padajúcimi pilinami. A už keď sme pri tom, musíme si poznamenať, úsmev vedúceho nebude úprimný, keď uvidí, že vodič vysokozdvižného vozíka tlačí na novej živicovej podlahe lacnú paletu s vytŕčajúcimi klincami. My ako výrobcovia paliet môžeme kľudne povedať, že trh vyžaduje v prvom rade lacné jednocestné palety a dôsledkom je to, že kvalita sa nevyrovná s kvalitou EUR paliet.

Kľudne môžeme skonštatovať, že nie je možné vyrobiť dokonalú papierovú paletu, lebo každý očakáva od papierových paliet, že budú rovnako zaťažiteľné a vodovzdorné ako drevené palety. Nič nie je však nemožné, avšak pri splnení týchto požiadaviek by bola cena papierových paliet taká vysoká, že na základe pomeru cena-kvalita, nebola rentabilná. V prvom rade si musíme ujasniť, na čo chceme používať, v akom prostredí, akú váhu musí uniesť a na základe týchto aspektov výsledkom bude papierová paleta, ktorá je lacná, lepšia a ľahšie sa s ňou manipuluje ako s drevenými paletami.

Plánovanie

Hľadiská plánovania

Pred začatím projektovania sme zhromaždili 3 hlavné hľadiská, ktorým sme chceli, aby náš výrobok vyhovel:

  • má byť ľahká
  • má mať dobrú nosnosť
  • nesmie obsahovať lepidlá ani iné kovové diely
Základy

Pri skonštruovaní sme ako základ zvolili EUR paletu. Keďže tieto palety vďaka svojej konštrukcii ponúkajú dobrú nosnosť, bolo jednoznačné, že aj papierové palety sa budú zakladať na tejto konštrukcii.

Konštrukcia

Vytvorenie konštrukcie bola jednoduchá, keďže sa vychádzalo z EUR paliet, avšak sme museli nájsť riešenie na splnenie aj tej požiadavky, že pri spájaní nemôžeme použiť žiadne lepidlo ani kovový materiál. Pri tejto podmienke bolo jasné, že jednotlivé časti palety budeme spájať zasúvaním do seba. A tak konečné riešenie vzniklo vytvorením základnej štruktúry a zasúvacím systémom a popri tom sme dávali pozor aj na to, aby bola zachovaná nosnosť.

Výber materiálu

Vhodná konštrukcia, aj keď z hľadiska nosnosti je to kľúčové hľadisko, nie je to však postačujúce. Pre túto konštrukciu je potrebné nájsť aj vhodný materiál.

V prvom rade sme začali s naším najpevnejším päťvrstvovým materiálom, ktoré sa zdalo ako najvhodnejšie. Pri výrobe prvých vzoriek sme zistili, že samotný materiál z hľadiska nosnosti by bol výborný, avšak nesplnil naše predstavy. Na to, aby sa materiáli dali dostatočne do seba zasunúť, je nevyhnutné, aby sa tento materiál dal dobre ohýbať. Žiaľ, aj napriek dlhodobým projektovaním s naším najpevnejším materiálom sme nevedeli nájsť také riešenie, pri ktorom by sa materiál nezlomil na hranách v mieste ohýbania, preto naše rozhodnutie padlo na druhý najsilnejší materiál (2.70 BC). Pri tomto materiály sme už vedeli vyriešiť, aby po ohnutí jednotlivé komponenty palety zostali spojené a aj z hľadiska nosnosti bola vyhovujúca.

Keďže sme pri plánovaní ako základ brali konštrukciu EUR paliet, tak samozrejme aj v miestach podpier táto štruktúra nám bola nápomocná. Výzva bola v tom, aby sme našli ideálne podpieranie, ktoré bude z hľadiska nosnosti dostatočná, avšak ani z jednej strany nebude obmedzovať prácu s vysokozdvižným/ručným vozíkom.

Stanovenie rozmerov

Pre paletu sme stanovili rozmer 800 x 1200 mm. Táto veľkosť je najčastejším rozmerom pre nás aj pre zákazníkov. Nakladaciu plochu sme navýšili o 65 mm na každú stranu, v prípade potreby je možné zdvihnúť a v prípade nadvihnutia má funkciu ochrany hrán. Ak v danej situácii sa to nevyžadujem, je možné ho ľahko sklopiť pod paletu.

Výroba vzorky

Vzorovú paletu sme vyrezali pomocou laserového plotra, ktoré nám značne urýchlilo a uľahčilo opätovné testovanie po jednotlivých modifikáciách. Technický výkres palety bol vytvorený pomocou programu ArtiosCAD, následne po prekonvertovaní do vhodného formátu sme pomocou laserového plotra vyrezali.

Hromadná výroba

Hoci v procese projektovania laserový ploter je veľmi užitočný v prípade rýchleho testovania po istých modifikáciách, avšak v prípade hromadnej výroby je to vyslovene pomalý proces, najmä – ako aj v našom prípade – ak sa jedná o pevnejší/hrubší materiál.

V tomto prípade hromadná výroba prebieha pomocou valcového výsekového stroja za pomoci príslušného formátového diela. Týmto výrobným procesom sa čas výroby značne skráti a sme schopný za relatívne krátky čas vyrobiť väčšie množstvo výrobkov.

Testovanie

Na základe daných podmienok navrhnutú paletu sme najprv vyskúšali vo výrobe nášho závodu, aby sme zistili účinnosť výrobku.

V prvom rade paletu začali testovať naši kolegovia operátory. Počas ich práce sa môžu naskytnúť také situácie, kedy oni sami musia manipulovať s nákladom, ktoré sa vykonávajú pomocou ručných paletových vozíkov. Hlavnou otázkou ohľadne tvarovania spodnej časti palety bolo to, či vedia bez problémov zasunúť vidly paletového vozíka pod paletu, ako aj to, či im nerobí ťažkosti používanie nového typu palety. Okrem toho sa môžu naskytnúť aj také situácie, že prázdne palety sa prekladajú z jednej strany na druhu ručne, keďže v niektorých sitáciách je to najrýchlejšie riešenie, čo umožňuje aj nízka hmotnosť palety. Pri tomto spôsobe používania najdôležitejším hľadiskom bolo to, aby paleta nerozpadla ani pri akomkoľvek spôsobe dvíhania.

Pretože ručná manipulácia bola úspešná, pristúpili sme k strojovému premiestňovaniu. Palety sme testovali aj vodičmi vysokozdvižných vozíkov, pri ktorom hlavným hľadiskom pozorovania bola odolnosť paliet. V niektorých prípadoch sa vidlice vozíka môžu naraziť do palety, ktorá takýmto fyzikálnym vplyvom musí odolať a tiež dôležitým hľadiskom bola aj aj možnosť narábania, ako ľahko je možné s paletou manipulovať.

Papierová paleta zvládala prekážky veľmi dobre, avšak je dôležité si podotknúť, že paletu s nákladom je tlačiť s vozíkom zakázané, pretože štruktúra materiálu pôsobením obrovských síl slabne.

Nakoniec sme testovali nosnosť paliet, ktorú sme sledovali počas skladovania. Dôležitým hľadiskom bolo to, aby palety zvládali nie len naložený náklad, ale aby uspeli aj pri ukladaní na seba.

Papierové palety sme podrobili aj extrémnym skúškam, aby sme videli, kde sú hranice. Ľahko zvláda aj dlhodobú záťaž 400 kg (20 ks na seba uložených EUR paliet) a nie len v nehybnom stave, ale ani počas manipulácie sa nerozpadne, nezoslabne.

Pretože za každú cenu chceme vytvoriť papierovú paletu aj vo vodovzdornom prevedení, preto po počiatočných úspechoch sme porušili nami stanovené pravidlá a papierové palety sme posilnili drevom. Spoje sme vyriešili lepidlom hot-melt. Nápad bol jednoduchý, záťaž, ktorá sa objavuje na povrchu, má byť prenesený na borovicové kocky, ktoré sú prilepene v rohoch, ktoré pôsobením vody, papierové časti už stratili.

Počas testovania sme palety položili do 20 mm hlbokej vody a keďže sa ani po hodinách nezrútila, testovanie sme zastavili povediac, že časť cieľu sme dosiahli. Úspech nebol úplný, pretože paleta po vybratí z vody rozpadáva, ale už pracujeme na nových nápadoch použitím malého množstva dreveného obkladu, aby sme vytvorili masívnu konštrukciu.

Ešte viac prípadových štúdii

Úspešné výberové konania <