Adatvédelem

A SPED-PACK Kft. adatkezelési tájékoztatója

Az adatkezelő megnevezése:

Név: SPED-PACK Kft.
Székhely és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, 12001/70.
Cégjegyzékszám: 13 09 082292
E-mail cím: spedpack@spedpack.hu
Telefon: +3637889144
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-120885/2017.

Jelen Szabályzat tartalmazza a https://spedpack.hu oldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályainkat és adatkezelési elveinket.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Számunkra fontos, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantáljuk, hogy a vásárlóinkra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk, és kizárólag saját munkánkhoz használjuk fel azokat. A SPED-PACK Kft. a rögzített adatokat harmadik fél számára nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat.

Az adatvédelmi elveink

Az adatvédelmi elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org

SPED-PACK Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatait semmilyen formában nem tartalmaz, valamint a felhasználók rendeléseinek kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatok átadása.

A SPED-PACK Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén a SPED-PACK Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. –a hatóság számára hozzáférhetővé teszi az érintett – rendszerében tárolt – személyes adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a SPED-PACK Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A SPED-PACK Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A SPED-PACK Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Fogalmak

Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

A kezelt személyes adatok köre

Név
E-mail cím
Telefonszám

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A SPED-PACK Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Technikai adatok továbbá, az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

Az adatkezelés célja

Fontos számunkra, hogy magas szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani, ezért a megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • A https://spedpack.hu oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
 • hírlevél küldése,
 • piackutatás, piaci elemzés,
 • az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. Technikai adatok) célja statisztikakészítés valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Az adatkezelés ideje

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Jogosult bárki a regisztrációja törlését kérni a spedpack@spedpack.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztráció törléséről. A felhasználói adatok a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla megőrzési kötelezettség)) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az adatkezelés jogalapja

A SPED-PACK Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adod meg.

Az adatkezelés időtartama

Regisztrációs adatok

A megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg nem kéri a regisztráció törlését. A törlés időpontja a törlési kérelmednek (törlési igényének) a SPED-PACK Kft.-hez történő beérkezésétől számított 10 munkanap. A törlési kérelmet mind emailben, mind postai levél útján eljuttathatja részünkre.

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén jogosultak vagyunk a regisztráció törlésével egyidejűleg az adatokat haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Technikai adatok

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerbe, de legfeljebb 5 évig. A SPED-PACK Kft. biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Adatbiztonság

A SPED-PACK Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

A cookie-k használata

Amikor az oldalunkra látogat, bizonyos adatokat elmentünk az Ön számítógépére (ezeket magyarul általában „sütiknek”, angolul „cookie” néven ismerjük). A cookie-ban a jóváhagyása mellett általunk gyűjtött adatok találhatók, és a számítógépére vonatkoznak. Tartalmazzák például a számítógépének IP-címét, a weboldal adott számítógéppel történő utolsó elérésének dátumát és időpontját, a weboldal Ön által megtekintett részeit, valamint azt, hogy sikerült-e elérhetővé tenni az Ön által kért oldalakat.
A cookie-k segítségével gyűjtött adatok révén a weboldalunk használatára vonatkozó ismereteinket bővítjük, melyek segítségével arról tudunk meggyőződni, hogy a weboldal optimális szinten működik-e. Ezáltal tudjuk bővíteni a web alapú ajánlatainkat.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan lehet elfogadni el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adhat utasítást böngésződnek arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan lehet kikapcsolni egyéb cookie-kat.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a számítógépében és nem tartalmaznak vírust. Azonban, ha az ilyen cookie-kat letiltja vagy kikapcsolja, nem tudja majd használni az oldal bizonyos szolgáltatásait.

Adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen SPED-PACK Kft. illetve belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat nem tesszük közzé, harmadik személyek részére nem adjuk át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használjuk, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehetünk igénybe, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

Adatfeldolgozás

SPED-PACK Kft. a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe tevékenysége során.

Könyvelő Cég: Számviteli és Közgazdasági Tanácsadó Kft.
1153 Budapest, Bethlen Gábor utca 21/a

A SPED-PACK Kft. által kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önt megillető jogok

Tájékoztatáshoz való jog

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a SPED-PACK Kft által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja adatait az ÁSZF-ben meghatározott módon.
SPED-PACK Kft. kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó és általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A SPED-PACK Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a GOMBOS Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak a helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A SPED-PACK Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a SPED-PACK Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.
Kérheti továbbá, adatainak zárolását. A SPED-PACK Kft. zárolja a személyes adatait, ha azt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítenünk kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a jogos érdekeit nem sérti.
Ha a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közöljük a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A SPED-PACK Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

A fent felsorolt jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név: SPED-PACK Kft.
Levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, 12001/70.
E-mail: spedpack@spedpack.hu

Az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.
Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a SPED-PACK Kft. jogosult Önnel szemben kártérítési igényének érvényesítésére. A SPED-PACK Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Hírlevelek

A SPED-PACK Kft. a honlapon lehetővé teszi Ön számára, hogy a regisztrációtól függetlenül is feliratkozhat hírlevélre., ugyanis a www-spedpack.hu oldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozott felhasználóink részére rendszeres hírlevelet küld ki.
A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az általad megadott adatokat kezeli.
Bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről, melyet Ön megtehet a hírlevél alsó sorában a „Leiratkozás” linkre kattintva. Ha a link nem működik, akkor a részünkre küldött email üzenettel kérheti, hogy iratkoztassunk le.  Leiratkozás esetén SPED-PACK Kft., a személyes adatait törli a nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg Önt.
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a SPED-PACK Kft. csak a kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldi vagyis, ha ezt a regisztráció során kéri.
Mivel mi is gyűlöljük a SPAM-eket, ezért kizárólag a feliratkozott felhasználóink részére küldünk információt, hírlevelet.

Egyéb rendelkezések

A SPED-PACK Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú, – a honlap használóinak értesítése mellett – bármikor módosítsa.  A módosítás hatályba lépését követően, a szolgáltatás további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A SPED-PACK Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági határozat kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt a GOMBOS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. nem tehető felelőssé.

Amennyiben a  GOMBOS Kereskedelmi és Szolgáltató  Kft. a Honlapon üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára, hozzájárulása hiányában  nem jogosult átadni kezelés céljából.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. 03.01 napjától érvényes.

<